Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI VETERINAARMEDITSIINI ÜLIÕPILASTE SELTSI TÖÖ- JA KODUKORD

 Kinnitatud 10.03.2016

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi (edaspidi „selts“) töö- ja kodukord (edaspidi „kodukord“) piiritleb seltsi siseelu alused, ametikandjate ülesanded ja esindajate nimetamise.
1.2. Kodukorra täitmine on kohustuslik kõikidele seltsi liikmetele ning ametikandjatele, samuti teistele koosolekutel osalejatele.
1.3. Kodukorras on eeldatud, et ametikandja ülesandeid täidab tema puudumisel esimene asendusõiguslik isik, kellel on kõik kodukorras ning teistes seltsi õigusaktides vastavale ametikandjale pandud õigused ja kohustused.
1.4. Kodukorras kajastamata punktid otsustab üldkoosolek.
1.5. Seltsi töökeel on eesti keel.

2. TOIMKONDADE TÖÖKORD
2.1. Seltsil on 3 alalist toimkonda. Vajadusel võib moodustada ajutisi toimkondi.
2.1.1. Alalised toimkonnad on:
2.1.1.1. haridusgrupp;
2.1.1.2. kultuurigrupp;
2.1.1.3. turundus- ja kommunikatsiooni juht.
2.2. Kui pole teisiti märgitud, kehtivad töökorra alused nii alaliste kui ajutiste toimkondade kohta.
2.3. Kui seltsi põhikirjas või muudes õigusaktides pole sätestatud teisiti, võetakse toimkonna otsused vastu osalevate liikmete poolthäälteenamusega. Mitteprotokollilistest otsustest teavitatakse seltsi esimeest kahe (2) tööpäeva jooksul.
2.4. Toimkonda juhib ja esindab toimkonna esimees, keda äraolekul asendab toimkonna aseesimees või tema puudumisel toimkonna poolt valitud isik.
2.5. Toimkonna esimehe asendaja valitakse toimkonna siseselt. Asendaja valimise koosolek tuleb kokku kutsuda viie (5) tööpäeva jooksul toimkonna esimehe või teda asendanud aseesimehe puudumise või äraoleku algusest.
2.6. Toimkonna liige võib toimkonna koosoleku volituse alusel kindlalt piiritletud valdkonnas toimkonda esindada. Sellisest volitusest tuleb teavitada seltsi esimeest.
2.7. Seltsi juhatus võib moodustada ajutisi toimkondi, määrates nende vastutusala, volituste ulatuse ja soovitavalt kestuse ning liikmed või liikmekssaamise põhimõtte.
2.8. Kui volituste aega pole määratud, loetakse ajutise toimkonna tegevus lõppenuks toimkonna moodustanud seltsi juhatuse koosseisu volituste lõppedes.
2.9. Ajutise toimkonna tegevuse võib ennetähtaegselt lõpetada toimkonna või seltsi juhatuse otsusega. Seltsi juhatuse sellekohane otsus tuleb langetada 3/4 poolthäälte enamusega.
2.10. Oma tegevuse lõpetamisel ja seltsi juhtkonna vahetumisel esitavad ajutised toimkonnad seltsi juhtkonnale lõpparuande.
2.11. Toimkonna vastutusala on määratletud kodukorras ning toimkonna tegevuskavas.
2.12. Toimkond kujundab seltsi tegevusjoone vastutusala piires, esitades eelnõusid seltsile ning võttes seisukohti seltsi nimel.
2.13. Määratletud vastutusalade kattuvuse korral üksikküsimuses lepivad ülesannete jaotuse kokku toimkondade esimehed. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab küsimuse seltsi esimees.
2.14. Toimkond võib võtta vastu seisukoha seltsi nimel kõikides toimkonna vastutusala küsimustes alljärgnevate piirangutega:
2.14.1. seisukoht ei tohi muuta seltsi üldkoosoleku varasemat seisukohta antud küsimuses;
2.14.2. seisukoha vormiks on otsus või avaldus;
2.14.3. seisukoha vastuvõtmist peab toetama üle poole toimkonna täiskoosseisust.
2.15. Toimkonna esimees peab seltsi esimeest seisukoha vastuvõtmisest teavitama ühe (1) tööpäeva jooksul.
2.16. Seltsi üldkoosolek võib toimkonna seltsi nimel langetud seisukohta muuta.
2.17. Enne vastavat hääletust tuleb ära kuulata toimkonna esimehe ülevaade seisukoha niisuguse kujundamise põhjustest.
2.18. Toimkonna seltsi nimel langetatud seisukoha muutmiseks on vajalik seltsi üldkoosoleku poolthäälte enamus.
2.19. Haridusgrupi vastutusala:
2.19.1. tudengite ja õppejõudude vaheliste suhete parendamine;
2.19.2. veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis antava hariduse kvaliteedi hindamine ning selle ja õppekorraldust parendavate ettepanekute esitamine ülikooli vastavatele struktuuridele;
2.19.3. õpingute (k.a välisõpingute) alase info edastamine üliõpilastele;
2.20. Kultuurigrupi vastutusala:
2.20.1. seltsi liikmete ühiskondliku aktiivsuse soodustamine;
2.20.2. abistamine instituudi ürituste korraldamisel.
2.21. Turundus- ja kommunikatsioonijuhi vastutusala:
2.21.1. koostöö tegemine teiste organisatsioonide ja seltsidega;
2.21.2. seltsi tegevust ja õppetööd puudutava informatsiooni levitamine seltsisiseselt ja –väliselt;
2.21.3. seltsi infosüsteemide haldamine.
2.22. Liitumine alaliste ja ajutiste toimkondadega toimub jooksvalt.
2.23. Toimkonna esimees kuulub seltsi juhatusse.
2.24. Toimkonna liikmete jooksev nimekiri on toimkonna esimehe käes.
2.25. Toimkonna tööd kajastavaks põhiallikaks on toimkonna tegevuskava, mis koosneb üldiste eesmärkide määratlemisest, tegevussuundade ja üksiktegevuste loetelust ning nende tegevuste ajalisest määratlemisest.
2.25.1. Tegevuskava tuleb läbi arutada ja vastu võtta toimkonna koosolekul.
2.25.2. Toimkond on kohustatud täitma oma tegevuskava.
2.25.3. Toimkonna esimees peab esitama antud õppeaasta tegevuskava seltsi esimehele vähemalt ühe (1) kuu jooksul pärast ametisse nimetamist või ametiaja pikendamisest.
2.25.4. Seltsi juhatuse koosseisu volituse lõppedes peab toimkonna esimees esitama üldkoosolekule tegevuskava täitmise lõpparuande, näidates ära saavutatud ja saavutamata eesmärgid ning mittesaavutamise põhjused.
2.26. Toimkonna koosolekud kutsub kokku toimkonna esimees või aseesimees, kui talle antakse esimehe poolt selleks suuline või kirjalik volitus.
2.27. Erandina kutsub toimkonna koosolekud kokku seltsi esimees juhul, kui seltsi juhatus või üldkoosolek on teinud vastava otsuse.
2.28. Toimkonna koosoleku kokkukutsumine toimub kirjaliku või suulise kutsega, mis edastatakse toimkonna liikmetele vähemalt viis (5) tööpäeva enne koosoleku algushetke, kui kõik toimkonna liikmed pole nõus lühema etteteatamistähtajaga.
2.28.1. Kutsumisel peab tutvustama teadaolevalt arutusele tulevaid küsimusi.
2.28.2. Lisaks kutses teatatule tuleb päevakorda lisada jooksvate küsimustena kõik toimkonna liikmete poolt kohapeal tõstatatud küsimused.
2.29. Toimkonna koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kahe (2) kuu jooksul, v.a. jaanuaris, juunis, juulis ja augustis.
2.30. Volitused toimkonna koosolekutel ei kehti.
2.31. Toimkonna liikmel on toimkonna koosolekul õigus nõuda oma ettepaneku hääletamist.
2.32. Toimkonna koosolekul võivad osaleda seltsi ja antud toimkonna liikmed, toimkonna esimehe ja aseesimehe poolt kutsutud isikud ning isikud, kelle tegevust arutatakse.
2.33. Kui toimkond teisiti ei otsusta, võivad koosolekul sõnaõigusega viibida ka muud isikud, kes järgivad koosoleku juhataja nõudeid korra osas.
2.34. Toimkonna koosolek on otsustusvõimeline, kui kodukorra nõudeid järgides kokkukutsutud koosolekul viibivad vähemalt pooled toimkonna liikmetest.
2.35. Kui seltsi õigusaktides pole ette nähtud teisiti, võetakse toimkonna otsused vastu osalevate liikmete lihthäälteenamusega.
2.36. Toimkondade koosolekud protokollitakse. Protokollis peavad sisalduma vähemalt:
2.36.1. osalenute nimed;
2.36.2. päevakord;
2.36.3. lühiülevaade käsitletud punktidest;
2.36.4. otsused ja nende vastuvõtmise hääletustulemused.
2.36.5. Protokolli allkirjastab koosoleku juhataja ja toimkonna esimees
2.37. Toimkonna aseesimehe valivad toimkonna liikmed endi hulgast esimesel koosolekul. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui häälte võrdse jagunemise tõttu ei osutu ükski kandidaat valituks, toimub liisuheitmine.
2.38. Toimkonna esimehe ülesanded:
2.38.1. esindab toimkonda;
2.38.2. juhib ja korraldab toimkonna tööd;
2.38.3. esitab toimkonnale töökava ja koosolekute päevakorra;
2.38.4. juhatab toimkonna koosolekuid.
2.39. Toimkonna esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid toimkonna aseesimees või tema puudumisel toimkonna poolt valitud isik.
2.40. Toimkonna esimehe või aseesimehe volitused lõpevad:
2.40.1. seltsi juhatuse koosseisu volituste lõppemisega;
2.40.2. tema tagasiastumisega;
2.40.3. tema tagasikutsumisega.
2.41. Vähemalt kolmandik toimkonna liikmetest või toimkonna eest vastutav seltsi juhatuse liige võivad algatada argumenteeritult toimkonna aseesimehe tagasikutsumise.
2.42. Toimkonna aseesimees loetakse tagasikutsutuks toimkonna koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse põhjal.

3. REVISJONIKOMISJONI TÖÖKORD
3.1. Revisjonikomisjoni koosolekud on kinnised.
3.2. Revisjonikomisjoni vastutusala:
3.2.1. seltsi tegevuse juriidilise õiguse kontrollimine ja selles osas soovituste andmine;
3.2.2. seltsi töökorralduse analüüsimine ja soovituslike juhtiste andmine;
3.2.3. seltsi juhatuse ja toimkondade tegevuse jälgimine;
3.2.4. seltsi finantsolukorra ja raamatupidamise revideerimine vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks (1) kord aastas.

4. SELTSI RAAMATUPIDAJA
4.1. Raamatupidaja põhiülesanded:
4.1.1. raamatupidamisarvestuse- majandustehingute dokumenteerimine ja kirjeldamine raamatupidamisregistrites, arvelduste teostamine;
4.1.2. raamatupidamisdokumentide säilitamine ja arhiveerimine vastavalt Raamatupidamise seadusele;
4.1.3. vajadusel rahandusaruande esitamine juhatusele;
4.1.4. liikmemaksu korrektne kogumine.
4.2. Raamatupidaja vastutab:
4.2.1. oma kohustuste ja tööülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest vastavalt õigusaktidele ja raamatupidamise sise- eeskirjadele;
4.2.2. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste eraisikuliste isikuandmete hoidmise eest.

5. SELTSI ESIMEES
5.1. Esimehe ülesanded:
5.1.1. omab üldist esindavat funktsiooni;
5.1.2. esitab vajadusel üldkoosolekule aruande seltsi olukorrast;
5.1.3. kutsub kokku ja juhatab korralisi seltsi üldkoosolekuid;
5.1.4. jälgib ja vajadusel koordineerib seltsi toimkondade tööd;
5.1.5. vastutab seltsi dokumentide eest.
5.2. Juhul, kui esimees ei saa enam seltsi tööst osa võtta, on tal õigus volitada oma asemele juhatuse liige, kes on tuttav vastavate ülesannete ja kohustustega ning kes on saanud ülejäänud juhatuse liikmete nõusoleku.

6. SELTSI ESINDAMINE
6.1. Seltsi üldine esindamisõigus on seltsi juhatuse esimehel.
6.2. Seltsi esindaja on kohustatud tundma seltsi üldkoosoleku poolt kujundatud seisukohti.
6.3. Seltsi esindamisel on esindajad kohustatud lähtuma seltsi üldkoosoleku poolt kujundatud seisukohtadest.
6.4. Seltsi üldkoosoleku seisukoha puudumisel võib seltsi juhatus volitada esindajat kujundama seltsi üldkoosoleku seisukohta, mis hiljem vajab seltsi juhatuse hinnangut.

7. ARUANDLUS
7.1. Seltsi üldkoosoleku ees on aruandekohustuslikud:
7.1.1. seltsi juhatuse liikmed;
7.1.2. alaliste ja ajutiste toimkondade esimehed ning aseesimehed või nende asendajad.
7.2. Tegevusest suvevaheajal annavad seltsi esimees ja toimkondade esimehed aru seltsi esimesel sügisesel üldkoosolekul.
7.3. Aruanded esitatakse kirjalikult ja kantakse ette seltsi üldkoosolekul.
7.4. Kui seltsi liige soovib mingis küsimuses vastutavalt isikult teavet, võib esitada vastavasisulise pärimise.
7.4.1. Vastutav isik vastab järelpärimisele järgmisel seltsi korralisel koosolekul. Kui järelpärimisele on pädevam vastama mõni teine isik, võib esialgselt järelpärimise saanu vastamise talle üle anda.
7.4.2. Vastus järelpärimisele peab olema sisuline.
7.5. Seltsi liikmed võivad pärida aru kõigilt seltsi ametikandjailt kõigis nende tööd puudutavates küsimustes. Ametikandjad on kohustatud arupärimisele vastama avalikult, seltsi üldkoosolekul või selti infokanalite kaudu. Edasilükkamatutel vajadustel võib vastamiseks kohustatu seltsi esimehe nõusolekul vastust edasi lükata kuni kaks (2) nädalat.

8. TÄIENDAVAD JA RAKENDUSLIKUD JUHISED
8.1. Seltsi esimehel on õigus algatada ja teha tänuavaldusi seltsi nimel.
8.2. Kodukord jõustub päevast pärast vastuvõtmist.
8.3. Tunnistada kehtetuks 12.03.2013 vastu võetud MTÜ Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi töö- ja kodukord.

  

EVÜSi põhitoetajad: